The Open Golden Moments

The Open Golden Moments | May 05, 2014

1971 Open Championship: Lu Liang-Huan

An Open Championship golden moment of Lu Liang-Huan (Mr. Lu) at Royal Birkdale in 1971.