The Open Golden Moments

The Open Golden Moments | May 09, 2014

1992 Open Championship: Nick Faldo

An Open Championship golden moment of Nick Faldo at Muirfield in 1992.