Pashley: Renovations bring new life to Pinehurst

January 22, 2019

Tom Pashley, president of Pinehurst Resort, talks about the innovative renovation efforts to Pinehurst No. 2 and No. 4.