1971 Open Championship: Lu Liang-Huan

June 05, 2014

An Open Championship golden moment of Lu Liang-Huan (Mr. Lu) at Royal Birkdale in 1971.