All Star Celebrity Golf: Alonzo Mourning and Shasta Averyhardt

September 09, 2013

Anthony Anderson hosts the All Star Celebrity Golf Tournament at Bay Hill with special guests Alonzo Mourning and Shasta Averyhardt.